ต้นยางนา
ทีมสำรวจ
ช่างเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้จัดทำโครงการ

นักศึกษาคณะครุศาตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 9 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่ออกเป็นสองส่วนคือ ทีมสำรวจ 20 คน และทีมออกแบบและเขียนเว็ปไซต์ 7 คน

work

ทีมสำรวจ 20 คน

ทีมสำรวจประกอบไปด้วย หัวหน้าทีม คือ
สิบเอกศุภณัฐ จันทร์ทา

นายกรุงบดินทร์ เบ็ญตัน
นายวสันต์ พันโยศรี
นายอธิคม บึงมุม
นายอนุวรรษ จันทาทุม
นายยุทธภูมิ จันทำมา
นายยุทธนา สุมังเกษตร
นายอิทธิพล เขจรสัตย์
นายเนติวุฒิ หอมพรหมมา
นายชัยวัฒน์ ทุมจันทร์
นายณัฐพงศ์ ดอกจันทร์
นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ
นายประสาน แก้วจตุรัส
นายธนดล ปานสัมฤทธิ์
นายเอกวิทย์ โคนุตะ
นางสาวลลิตา นาคา
นางสาวพัฒน์นรี ยุบลชัย
นางสาวขนิษฐา จันทร์เทา
นางสาวจิรภา ชาวโพธิ์
นางสาวนุชนาถ มหาชัย

work

ทีมออกแบบและสร้างเว็ปไซต์

ทีมออกแบบและเขียนเว็ปไซต์
มี หัวหน้าทีมคือ นายณัฏพงศกรณ์ สุวรรณรงค์

นายอาทิตย์ ทองยา
นายคมกริช ศรีอุทธา
นายสังวาลย์ อุทาโย
นางสาวเกศทิพย์ โนนทิง
นางสาวศุภมาส เทียบขุนทด
นางสาวนวพร ภัทรณัฐากูร
นางสาวกานต์รวี เกตุแก้ว

work

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์วิเชษฐ์ นันทะศรี (กลาง)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ธนกร สายปัญญา (ซ้าย)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์อรนงค์ บุเกตุ (ขวา)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพถ่ายจากการสำรวจ

ตัวอย่างภาพถ่ายต้นยางนา ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

มารู้จักกับต้นยางนาของเรากัน

โครงการสำรวจต้นยางนา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น