ก่อนหน้า 1 2 3
ลำดับที่รหัสต้นไม้เส้นรอบวง(cm)จุดพิกัดค่าพิกัด Xค่าพิกัด Yรายละเอียดเพิ่มเติม
100 B055 145 48Q 268831 1811354
101 B056 300 48Q 268832 1811356
102 B057 170 48Q 268838 1811355
103 B058 163 48Q 268830 1811355
104 B059 206 48Q 268825 1811354
105 B060 283 48Q 268820 1811358
106 B061 170 48Q 268820 1811363
107 B062 195 48Q 268824 1811479
108 B063 320 48Q 268805 1811355
109 B064 260 48Q 268762 1811290
110 B065 438 48Q 268730 1811298
111 B066 284 48Q 268724 1811293
112 B067 376 48Q 268694 1811313
ก่อนหน้า 1 2 3

จัดทำโดย

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น.